هر گرم طلا خام در تاریخ 1403/03/10مبلغ 3/370/000 تومان می باشد

بسته بندی ویژه

  به منظور حفظ احترام به مشتریان از بسته بندی های ویژه متناسب با سلیقه آنها استفاده می کند.