هر گرم طلا خام در تاریخ 1402/08/27مبلغ 2/447/۰۰۰ هزار تومان می باشد

بسته بندی ویژه

  به منظور حفظ احترام به مشتریان از بسته بندی های ویژه متناسب با سلیقه آنها استفاده می کند.