هر گرم طلا خام در تاریخ 1403/04/19مبلغ 3/380/000 تومان می باشد