هر گرم طلا خام در تاریخ 1403/03/10مبلغ 3/370/000 تومان می باشد